Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Zwany dalej "Regulaminem".

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca:
  Sklep Sensbit znajdujący się pod adresem http://sensbit.pl dalej zwany jako Sklep Sensbit, którego właścicielem jest Tomasz Dacka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sensbit Tomasz Dacka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w 83-047 Borowina, ul. Gdańska 8B, NIP: 6040134833, REGON: 363286966, e-mail: kontakt@sensbit.pl, zwany dalej jako Usługodawca.
 2. Usługobiorca: każdy podmiot prawny posiadający numer identyfikacyjny NIP lub odpowiedni tego typu identyfikator za granicą Polski, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Sensbit.
 3. Użytkownik: osoba lub grupa osób, które korzystają z danego oprogramowania np. administrator sklepu bądź pracownik
 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zwane dalej "Usługami" przy użyciu lub za pośrednictwem Sklepu Sensbit.
  2. Usługi obejmują każdą usługę świadczoną za pośrednictwem sklepu. Usługi te mają charakter:
   1. bezpłatny: tj możliwość korzystania z treści umieszczonych w Sklepie Sensbit, zwane dalej "Usługami bezpłatnymi".
   2. płatny: polegające na udostępnianiu oprogramowania oraz Usług drogą elektroniczną, zwane dalej "Usługami płatnymi".
 5. Obowiązki Usługobiorcy
  1. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
  2. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wszystkich jego postanowień.
 6. Autorskie prawa majątkowe
  1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści oraz oprogramowania znajdujących się w Sklepie należą do Usługodawcy.
  2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści oraz oprogramowania podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
   Wszelkie treści oraz oprogramowanie umieszczone w Sklepie Sensbit nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez zgody Usługodawcy.
  3. Usługodawca udzielając licencji na oprogramowanie znajdujące się w Sklepie Sensbit wyraża zgodę na użytkowanie oprogramowania zgodnie z licencją i jego przeznaczeniem.


Rozdział II. Świadczenie Usług odpłatnych drogą elektroniczną

 1. Udzielanie licencji na oprogramowanie
  1. Udzielanie licencji na oprogramowanie odbywa się drogą elektroniczną.
  2. Usługobiorca, któremu udzielono licencji pobiera oprogramowanie drogą elektroniczną.
  3. Oprogramowanie przesyłane w postaci cyfrowej, niezapisanej na nośniku materialnym zgodnie z art 34 pkt 13 ust. "O prawach konsumenta" z dnia 30 maja 2014 r. powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.
  4. Udzielenie Usługobiorcy licencji następuje po dokonaniu płatności za wybraną licencję.
  5. Postanowienia licencyjne udostępnione są w formie dokumentu elektronicznego znajdującego się w Sklepie Sensbit na podstronie Regulaminu.
 2. Wykonywanie usług elektronicznych innych niż udzielanie licencji drogą elektroniczną
  1. Wykonywanie usług elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy odbywa się drogą elektroniczną.
  2. Wykonanie usług elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy odbywa się po dokonaniu płatności za wybraną usługę, chyba, że w drodze obustronnego porozumienia postanowiono inaczej.
 3. Faktura VAT za usługę elektroniczną i/lub udzielenie licencji
  1. Usługobiorca, któremu wykonano usługę elektroniczną i/lub udzielono licencji do korzystania z danego oprogramowania, zgodnie z prawem otrzyma Fakturę VAT, w terminie przewidzianym w ustawie tj. do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym nastąpiło wykonanie usługi i/lub udzielenie licencji.
  2. Faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia w Sklepie Sensbit lub przekazany w innej, pisemnej formie np. poprzez wiadomość e-mail.


Rozdział III. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Brak prawa do rezygnacji z pobranego oprogramowania
  1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy "o prawach konsumenta" z dnia 30 maja 2014 r. ze zwrotu wyłączone są treści dystrybuowane w postaci cyfrowej, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
  2. W momencie dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu Sensbit, tuż po zatwierdzeniu płatności za zamówienie, Usługobiorca otrzymuje w wiadomości e-mail linki do pobrania zakupionego oprogramowania w postaci cyfrowej niezapisane na nośniku materialnym.
  3. Na pobranie oprogramowania Usługobiorca ma 14 dni od potwierdzenia zamówienia oraz może tego dokonać maksymalnie 3 razy.
  4. Usługobiorca pobierając zakupione oprogramowanie traci prawo do rezygnacji z zamówionej usługi elektronicznej.
 2. Rezygnacja z zapłaconego, lecz niepobranego oprogramowania:
  1. W przypadku gdy oprogramowanie nie zostanie pobrane, Usługobiorca ma prawo do otrzymania zwrotu płatności za oprogramowanie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia w Sklepie Sensbit.
  2. W celu otrzymania zwrotu Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć pocztą elektroniczną na adres sklep@sensbit.pl, podpisany i wypełniony formularz odstąpienia od umowy - załącznik nr 2 niniejszego regulaminu, który dostępny jest również pod adresem http://sensbit.pl/cms/6-zwroty-i-wymiana
  3. Usługodawca, po otrzymaniu formularza zwrotu, sprawdzi czy oprogramowanie nie zostało pobrane (logi serwera i wysłane wiadomości przez sklep do klienta) i w przypadku prawidłowości wystawi Fakturę Korektę do wystawionej Faktury VAT.
  4. Usługobiorca pobierając zakupione oprogramowanie traci prawo do rezygnacji z zamówionej usługi elektronicznej.


Rozdział IV. Postanowienia licencyjne

 1. Oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem Sklepu Sensbit chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.
 2. Przedmiotem niniejszej licencji jest użytkowanie każdego oprogramowania pochodzącego ze Sklepu Sensbit lub którego autorem jest Usługodawca.
 3. Usługodawca jest wyłącznym właścicielem oprogramowania, w tym praw autorskich.
 4. Usługodawca przekazuje kopię oprogramowania użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Usługobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Pojedyncza licencja może być wykorzystana wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym lub też w jednym sklepie internetowym, na jednej domenie/subdomenie czy podkatalogu strony www.
 6. Do wykorzystania oprogramowania na większej ilości stanowisk komputerowych, w większej ilości niezależnych od siebie sklepów internetowych i/lub w większej ilości domen/subdomen czy podkatalogów stron www, niezbędne jest dokupienie dodatkowych licencji, proporcjonalnie do ilości zwiększonej liczby stanowisk/domen/podkatalogów.
 7. Przekazywanie praw użytkowania oprogramowania jest dopuszczalne tylko przy jednoczesnym przekazaniu niniejszych postanowień licencyjnych i ich akceptacji przez nowego użytkownika, przekazaniu oryginalnej wersji oprogramowania i powiadomieniu o tym fakcie Autora.
 8. Modyfikacja kodu źródłowego, kopiowanie jego części, zmiana nazw i jakichkolwiek plików w celu jego dalszej odsprzedaży zabroniona.
 9. Użytkownikowi przysługuje pełne prawo do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania pod warunkiem, że tak zmodyfikowane oprogramowanie nie będzie odsprzedawane i/lub kopiowane na inne stanowiska/domeny/podkatalogi.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania bez limitu okresu czasu, jednakże z zastrzeżeniem, iż nowa aktualizacja jest dostępna, a oprogramowanie nie zostało wycofane ze sprzedaży.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej zdalnej pomocy i informacji technicznej w okresie do 12 miesięcy od daty zakupu oprogramowania.


Rozdział V. Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o występującym problemie z oprogramowaniem kupionym w Sklepie Sensbit w jak najszybszym czasie od jego wystąpienia.
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystania oprogramowania bezpłatnego jak i również odpłatnego, a zwłaszcza szkody wyrządzone przez oprogramowanie firm trzecich i ich wadliwe działanie.
 3. W przypadku niepoprawnego działania oprogramowania, którego autorem jest Usługodawca, ten zobowiązuje się do poprawy jego działania, przystosowania i zmiany bez dodatkowych kosztów w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia nieprawidłowości.
 4. W przypadku gdy niepoprawne działanie oprogramowania, spowodowane jest przez oprogramowanie firm trzecich, nie wchodzące w skład oprogramowania zakupionego w Sklepie Sensbit, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o zdiagnozowanym problemie i zaproponować jego rozwiązanie wraz z odpowiednią kwotą za jego zrealizowanie.
 5. Usługodawca ma 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia błędów na zdiagnozowanie problemu oraz zaproponowanie jego rozwiązania. Rozwiązanie problemu może potrwać maksymalnie do 14 dni roboczych, chyba, że na podstawie obustronnego porozumienia postanowiono inaczej.


Rozdział VI. Polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Sensbit jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Sklepu Sensbit: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Sensbit oraz w Regulaminie.
 6. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Sensbit i pokazywania, że są zalogowani
  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Sensbit
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Sensbit do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Sensbit
  5. monitorowania sposobów korzystania ze Sklepu Sensbit
  6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu Sensbit.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Sklep Sensbit może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Sensbit.
 9. Rozszerzona wersja niniejszej polityki prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna pod adresem http://sensbit.pl/cms/2-polityka-prywatnosci. 


Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie Sensbit.
 2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu Sensbit.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy, o zmianach w regulaminie nie później niż 7 dni przed ich opublikowaniem za pomocą poczty elektronicznej oraz komunikatem w Sklepie Sensbit.
 4. W przypadku niezaakceptowania nowych zmian w Regulaminie przez Usługobiorcę, ten ma prawo do usunięcia swoich danych ze Sklepu Sensbit i nie korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. O braku akceptacji zmian w Regulaminie, Usługobiorca zobowiązany jest poinformować Usługodawcę w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianach.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.
Loading...